Käyttöehdot

Päivätty 23.2.2013

1. YLEISTÄ
Aivoapina on Mentorii Oy:n (jäljempänä "Palveluntarjoaja") osoitteessa www.aivoapina.fi julkaisema verkkopalvelu (jäljempänä "Palvelu"). Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja Palvelun käyttäjän (jäljempänä "Asiakas") välillä.

Käyttäessään Palvelua Asiakas hyväksyy nämä käyttöehdot ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti. Tämä koskee myös Asiakkaita, jotka eivät ole rekisteröityneet Palvelun käyttäjiksi tai jotka eivät ole kirjautuneet Palveluun.

Alaikäisellä Asiakkaalla tulee olla huoltajansa lupa Palvelun käyttöön.

Palvelu voi olla osittain maksullinen. Maksulliseen käyttöön liittyvistä ehdoista kerrotaan toisaalla näissä käyttöehdoissa.

Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä muutoksia ja lisäyksiä näihin käyttöehtoihin ilman erillistä ilmoitusta.

2. OHJELMISTOT JA TIETOLIIKENNEYHTEYDET
Palvelun käyttö edellyttää selainta ja yhteyden muodostamiseen tarvittavia tietoliikenneohjelmia sekä asianmukaisia tietoliikenneyhteyksiä, joista aiheutuvat kustannukset maksaa Asiakas.

Palvelun virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä toimivuutta ei taata. Palvelutarjoaja tai sen lisenssinantajat eivät missään olosuhteissa vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle tietokonejärjestelmälle tai siinä oleville tiedoille mukaan lukien tietoturvallisuusriskit (virukset, tietovarkaudet yms.).

3. OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET
Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Palvelutarjoajalla tai muilla Palveluun tietoa tuottavilla tiedontuottajilla. Palveluntarjoaja pidättää itsellään kaikki oikeudet Palvelun sisältöön, ellei Palvelussa toisin ole mainittu.

Palvelun tuotantoon käytettyjen ohjelmistojen oikeudet ovat lisenssinhaltijoilla.

Palvelun sisällön tai sisällön osan saattaminen yleisön saataviin levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti tai varastointi tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman Palvelutarjoajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty. Asiakkaalla ei ole oikeutta Palvelun tai sen osan julkaisemiseen tai edelleen luovuttamiseen. Kielto koskee sekä vastikkeellisia että vastikkeettomia luovutuksia sekä tilanteita, joissa Palvelu saatetaan kolmansien saataville. Asiakkaalla ei ole oikeutta muodostaa Palvelusta tai sen osasta toista teosta tai toista palvelua.

Asiakas on vastuussa asiakaskohtaisen käyttäjätunnuksen salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta käytöstä. Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia, ja niiden luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on kielletty. Asiakas on korvausvelvollinen Palvelutarjoajalle ja suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- tai sopimuksenvastaisista toimistaan.

Palveluntarjoajalla on oikeus lopettaa palvelu tai irtisanoa tämä sopimus ilman etukäteisvaroitusta. Näissä tapauksissa palveluntarjoaja voi poistaa käyttäjän kaikki tiedot ilman erillistä ilmoitusta.

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää tämä käyttöehtosopimus kolmannelle osapuolelle ilman erillistä ilmoitusta.

4. VASTUU SISÄLLÖSTÄ
Palveluntarjoaja vastaa Palveluun itse tuottamansa aineiston sisällöstä, tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun muusta sisällöstä eikä muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä.

Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan Palveluun lähettämän materiaalin tai toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä, niihin liittyvistä tekijänoikeuksista tai muista immateriaalioikeuksista miltään osin siinäkään tapauksessa, että tähän palveluun pääsee Palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin.

Asiakas vastaa Palveluun toimittamastaan tai sen kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei Palvelun käyttö tai em. materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Palveluntarjoajalle, Palvelutarjoajan sopimuskumppaneille, muille käyttäjille tai kolmansille. Asiakas sitoutuu korvaamaan Palveluntarjoajalle tai kolmannelle Palvelun tämän kohdan vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja vahingon.

Palveluntarjoajalla on oikeus omassa harkinnassaan olla julkaisematta Asiakkaan Palveluun toimittamaa materiaalia sekä poistaa Palvelusta jo julkaistu materiaali.

5. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖ
Palveluntarjoaja käsittelee rekisteröityneiden Asiakkaiden henkilötietoja Palvelun tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

6. MUUT EHDOT
Sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan Espoon käräjäoikeudessa.